Yhdistyksen säännöt

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Markkinoinnin edistämiskeskus MAKES ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2.Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen kansantaloutta kasvattavaa markkinointia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää yllä keskustelua markkinoinnin merkityksestä Suomen kansantaloudelle ja vahvistaa alan verkostoitumista muun muassa tukemalla markkinointialan ammattilaisten pääsyä yritysten päättäviin elimiin.

Yhdistys kokoaa markkinointiin liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa ja edistää markkinointiin liittyvän tutkimuksen kehitystä.

Yhdistys tukee markkinoinnin koulutuksen kehittämistä ja järjestää koulutustilaisuuksia.

Lisäksi yhdistys käynnistää eri toimialojen markkinointia vahvistavia hankkeita eri järjestöjen, viranomaisten ja muiden eri tahojen kanssa yhteistyössä. Tällaisissa hankkeissa yhdistys voi toimia myös hankkeen rahoituksen järjestäjänä.

Lisäksi yhdistys voi järjestää muuta toimintaa, joka tukee yritysten liikevaihdon kasvua markkinoinnin avulla.

3.Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä ammatillinen kokemus markkinoinnista ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Varsinainen jäsen on velvollinen toimimaan aktiivisesti yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja osallistua toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus, joka harkintansa mukaan hyväksyy tai hylkää hakemuksen.

4.Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

5.Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 8-12 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7.Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8.Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kannatusjäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9.Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10.Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tai yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11.Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.